Att bo på Östra Märsön

VÄLKOMMEN TILL ÖSTRA MÄRSÖN

I det här dokumentet har vi samlat den information som är bra att känna till  om man bor på Östra Märsön, och framförallt om man är ny fastighetsägare. Vi har valt att utforma dokumentet så att det skall vara enkelt att skriva ut för de som vill ha det på papper. Dokumentet ersätter den tidigare tryckta broschyren ” Att bo på Östra Märsön”.  Styrelsen för successivt in ändringar och nya beslut vilket innebär  att den version som finns på webb–platsen är den aktuella. Har du en utskriven version så kan den alltså i vissa delar vara inaktuell.

Innehåll

Inledning
Allmänt om rättigheter och skyldigheter som fastighetsägare
Föreningen
Vatten
Föreningens mark
Föreningens vägar
Bryggor och båtplatser
Arbetsdagar
Utomhuseldning
Fiske
Trivsel och Kultur
Bad
Sophämtning, latrintömning och slamtankstömning
 

Inledning

Karta över Märsön

Att bo i ett fritidsområde innebär både ett enskilt och ett kollektivt ägande. När man köper fastighet inom vårt område blir man också medlem i Östra Märsöns Tomtägareförening, vilket medför såväl rättigheter som skyldigheter och ansvar. Det är föreningen som äger och förvaltar marken utanför tomterna, vägarna och de anläggningar som behövs för att förse medlemmarna med bland annat hushållsvatten och båtplatser. Alla fastighetsägare inom vårt område är medlemmar i föreningen och måste betala årsavgiften. Den som säljer sin fastighet ska informera köparen om detta krav.

Östra Märsöns tomtområde etablerades 1969. Vi har i stor utsträckning format det som vi önskat när det gäller fritidsaktiviteter, utnyttjande av föreningens mark etc. För vår egen skull måste det dock finnas regler för vad den enskilde fastighetsägaren får göra och inte får göra. Betrakta inte dessa regler som ett intrång i den personliga friheten utan som ett instrument för att göra det mer trivsamt för oss alla.

Allmänt om rättigheter och skyldigheter som fastighetsägare

Som tomtägare äger man endast sin tomt. All annan mark ägs och förvaltas  av Östra Märsöns tomtägareförening. Det innebär att man som tomtägare inte kan företa sig något på föreningens mark utöver vad som följer av allemansrätten, tomtägareföreningens regler och anvisningar eller som föreningen ger tillstånd till.

Man kan alltså inte utan föreningens tillstånd fälla träd på föreningens mark (utöver vad som sägs under “Föreningens mark” i det här dokumentet) för att exempelvis förbättra sin utsikt eller för att skaffa ved till den öppna spisen. Inte heller kan man utan föreningens medgivande uppföra egna anläggningar på föreningens mark.

Hur föreningens mark och anläggningar skall förvaltas och skötas kan man påverka genom aktivt deltagande i föreningsverksamheten – till exempel genom avlämnande av motioner eller genom att medverka som ledamot i föreningens styrelse eller i någon av dess kommittéer.

Föreningen

Östra Märsöns Tomtägareförening förvaltar våra gemensamma anläggningar efter de riktlinjer som finns i stadgarna och i enlighet med de beslut som fattas vid årsmötet. Styrelsen väljs vid årsmötet. Föreningen har också brygg- och badansvariga samt ansvariga för vatten- och avloppsanläggningar samt föreningens mark. Vidare är området indelat i sektioner med vardera en kontaktperson. Det är till kontaktpersonen man i första hand skall vända sig om man har några frågor, önskemål eller påpekanden, men det går också bra att kontakta styrelsen direkt.

Vilka föreningens funktionärer är publiceras varje år i protokollet från årsmötet men kan också hittas under Förtroendevalda och Kontakter på föreningens webbplats.

Du underlättar föreningens arbete genom att:

 • Ta del av de skrivelser, protokoll mm som kommer från föreningen och följa de uppmaningar de eventuellt innehåller. Meddelanden från föreningens styrelse och funktionärer publiceras alltid på föreningens web-plats (www.ostramarson.com), sätts upp på föreningens anslagstavla samt i vissa fall även på de små anslagstavlorna vid brevlådorna. Vid viktigare eller brådskande ärenden sänds information även ut på e-post eller delas ut i brevlådorna.
 • Anmäla adressändringar och ägarbyten till sekreteraren, kassören eller informationsansvarig så att medlemsförteckningen kan hållas aktuell.
 • Följa bestämmelserna inom området.
 • Betala medlemsavgiften inom föreskriven tid.
 • Ställa upp på föreningsmöten.
 • Ställa upp på arbetsdagar och annat som föreningen eller din kontaktperson kallar till.
 • Hålla rent och snyggt inom hela området.
 • Spara på hushållsvattnet.
 • Följa hastighetsbegränsningen till 30 km/tim inom området.

Vatten och avlopp

Föreningen tillhandahåller hushållsvatten under den frostfria perioden (sommarvatten) samt avlopp för hushållsvatten, d.v.s. avlopp från kök och tvätt året runt. Toalettavlopp eller toalettavfall hanteras av varje fastighetsägare enligt de regler som gäller för Enköpings kommun.

Under den del av året som hushållsvattnet är avstängt finns tappställen där vatten kan hämtas. Tappställena ligger längs Östra Märsövägen.

Hushållsvattnet kommer från föreningens egna brunnar och tillgången på vatten är begränsad. Tänk därför på att:

 • Vattnet får endast användas för hushållsändamål och inte för bevattning, fyllning av swimmingpool, biltvätt etc.
 • Under perioder när det finns mycket folk på ön kan vattnet tidvis sina. Detta inträffar främst vid midsommar så tänk på att spara vattnet då och tappa gärna upp dricksvatten I förväg som reserv.
 • Vi rekommenderar att hushållsvattnet stängs av när du lämnar Märsön. Läckage kan uppstå som skadar ditt hus samt göra att vattensystemet töms och andra blir utan vatten. Ett stort läckage kan också skada föreningens pumpar. Beträffande avstängningsventiler se nedan.

Glimpostventilerna ska inte användas annat än vid krissituation

 • De avstängningsventiler som ligger under mark, sk glimpostventiler (gäller för fastigheter med sk förlängt sommarvatten) är konstruerade på ett sådant sätt att ventilen alltid måste vara helt stängd eller helt öppen. Mellanlägen medför ett stort läckage av vatten. Den här ventilen skall endast användas när arbeten behöver göras på servisledningen eller vid katastrosituationer, dvs ledningsbrott på servisen eller andra händelser som kräver omedelbar avstängning ute vid vägen. All annan avstängning skall ske via separat avstängningsventil placerad i anslutning till huset. All planerad användning av glimpostventilen skall anmälas till vattenansvarig i förväg
 • Avstängningsventiler för enbart sommarvatten, som är kranar ovan mark, kan användas som ordinarie avstängningsventil för fastigheten.

Vattenkvaliteten kontrolleras regelbundet enligt ett provtagningsschema beslutat av Enköpings Miljöförvaltning. Provresultaten rapporteras till Miljöförvaltningen som även gör årliga inspektioner av vattenverket. Kraven på vattenkvalitet för en anläggning som betjänar ett större antal fastigheter, som vår, är betydligt högre än vad som gäller för en brunn för en enskild fastighet.

Information om problem med vattentillförsel, start och stopp av sommarvatten samt eventuella problem med vattenkvalitet lämnas på ÖMTs webb-plats www.ostramarson.com samt vid akuta problem även via e-post.

Om man har tillgång till s.k. förlängt hushållsvatten är man med i en särskild mindre områdesförening som har ansvar för de extra kopplingar och ledningar som anordnats härför. Varje fastighetsägare ansvarar själv för de kostnader som uppstår i samband med problem med förlängt hushållsvatten.

Fastighetsägaren är gentemot ÖMT ansvarig för vattenavbrott, felsökningskostnader och skador förorsakade av brister i fastighetens ledningssystem eller av felaktig hantering. Fastighetsägaren kommer vid sådan skada att debiteras för föreningens externa faktiska kostnader för felsökning och reparationer, samt med minst 3 000 kr för föreningens interna arbete med felsökning, information och administration.

Flertalet fastighetsägare är också delägare i någon av de sjövattenanläggningar som finns inom området. Dessa sköts av särskilda föreningar under eget ansvar. Genom anslutning till någon av dessa föreningar har man tillgång till vatten för bevattning. Den lokala sjövattenföreningen belutar om hur sjövattnet får användas, exempelvis om det är tillåtet att fylla pool.

Många fastigheter har även brunn på den egna tomten. Anslutning av brunnen måste utföras på ett sådant sätt att brunnsvatten aldrig kan komma ut i föreningens vattensystem.

Undvik att tvätta bilen på tomten. Tvättvattnet innehåller oljor och tungmetaller som förorenar marken och kan också skada närliggande brunnar.

Föreningens mark

Enskilda fastigheter har ingen annan rätt till föreningens gemensamma mark än vad allemansrätten och föreningens bestämmelser säger.

Marken är inte avsedd som uppläggningsplats för allehanda material eller för material som fastighetsägaren vill göra sig av med.

Träd på föreningens mark med stubbdiameter större än 10 cm får inte tas bort med mindre än att styrelsen kontaktats och godkänt åtgärden. Däremot är det angeläget att rensa upp den gemensamma marken från sly och buskage så att vi kan behålla en ljus och öppen skog med en blandning av gamla och unga träd. Sådan slyröjning bör regelmässigt ske på särskilda arbetsdagar som anordnas av respektive kontaktperson.

Fastighetsägaren skall hålla uppsikt över träd på allmänningen invid den egna tomten. Träd som bedöms vara i dåligt skick och kan riskera att falla över hus eller bodar skall anmälas till styrelsen som bedömer om trädet skall fällas

En skötselplan för föreningens grönområden har antagits av Föreningsstämman. Se Skötselplan Grönområden.

Föreningens vägar

Östra Märsövägen och vägslingorna inom vårt område är s.k. enskild väg men är tillgängliga för allmänheten. Vägarna förvaltas av föreningen och inom styrelsen finns en särskilt utsedd vägansvarig, Se Kontakter.

Underhållet av vägarna sker enligt en långsiktig underhållsplan som ses över varje år. Se Skötselplan vägar

Kostnaderna för väghållningen fördelas på de fastigheter som har utfart via Östra Märsö-vägen, dvs fler fastigheter än de som är medlemmar i föreningen. För föreningens medlemmar ingår vägkostnaden i årsavgiften. Vi erhåller såväl statligt som kommunalt bidrag till väghållningen.

Vintertid hålls vägarna plogade och vid behov sandade, dock inte med samma prioritet som huvudvägar och stadsgator.

Högsta tillåtna hastighet enligt lokala trafikförordningen är 30 km/tim.

Det är också viktigt att varje fastighet ser till att det inte finns träd och buskar som inkräktar på vägområdet inklusive mötesplatser. Detta dels för trafiksäkerheten men också för att renhållnings- och snöröjningsfordon skall ha fri passage. Se även skötsel av vägområden

Bryggor och båtplatser

På vårt område finns ett antal bryggor där föreningen tillhandahåller båtplats till föreningens medlemmar.

Båtplatserna tillhör föreningen och en fastighet har ingen äganderätt till en båtplats. Detta innebär att båtplatsen inte kan överlåtas vid fastighetsförsäljning och den kan heller inte hyras ut eller, annat än tillfälligtvis, lånas ut.

Hur man ansöker om båtplats och de regler som gäller för föreningens båtplatser framgår av dokumentet Regler och anvisningar för båtplatser

Arbetsdagar

Kontaktpersonerna kallar till s.k. städdagar några gånger per år. Då utför vi tillsammans olika arbetsuppgifter i syfte att vårda och underhålla föreningens mark och anläggningar.

Föreningen lämnar ett “trivselbidrag” till dessa aktiviteter.

Utomhuseldning

Utomhuseldning av trädgårdsavfall får, enligt Enköping kommuns bestämmelser, endast ske under två perioder på året: 15 – 30 april och 15 – 31 oktober.

Tillstånd att elda under eldningsperioderna gäller bara under förutsättning att kommunens föreskrifter följs samt att det inte är utfärdat eldningsförbud på grund av torka.

Fiske

Föreningen äger fiskerätten på föreningens vatten, dvs de vattenområden som finns utanför föreningens stränder och sträcker sig till stamfastigheternas yttergräns, dock max 300 m från stranden (se karta för ungefärlig avgränsning)

I Mälaren gäller det fria handredskapsfisket. Alla har rätt att fritt fiska med handredskap, meta, spinnfiska, pilka och pimpla.

På föreningens fiskevatten har tomtägare dessutom rätt att fiska med nät  enligt följande:

 • Ett nät per tomtägare, längd max 30 m.
 • Avstånd mellan nät minst 30 m.
 • Nät får läggas i sjön tidigast kl. 18.00 och tas upp senast kl. 09.00 efterföljande dag.
 • Nät skall markeras med boj märkt med tomtägarens namn, adress och telefonnummer. Dunkar och dylikt är inte tillåtna som bojar eller markeringar.

Det finns både flodkräfta och signalkräfta i Mälaren. Om det finns något bestånd i förenings vatten är för närvarade okänt. Om någon vill försöka sig på kräftfiske gäller följande:

 • Fiske är tillåtet från den 15 augusti till 30 september
 • Max 10 burar per fastighet
 • Burar skall vara märkta med tomtägarens namn, adress och telefonnummer

Tomtägare kan inte överlåta sin fiskerätt i föreningens vatten till utomstående person. Andra personer får dock följa med och delta i fisket.

När det gäller fredningstider, fångstredskaps utformning, minimimått m.m. hänvisas till Länsstyrelsens bestämmelser för fiske i Mälaren.

Trivsel och Kultur

För att skapa trivsel inom området måste alla medverka. Det gör vi genom att:

 • Inte använda motorredskap och förorsaka oljud tidiga morgonar och sena kvällar.
 • Inte låta hundar förorena i diken eller på andras tomter.
 • Hundägare tillser att hunden inte tillåts skälla ihållande och att kopplingstvånget iakttas.
 • Inte under längre tid ha den egna tomten som upplagsplats för allehanda ej använda ägodelar.

För de som vill tillbringa en grillkväll nära vattnet har föreningen anordnat tre grillplatser. De är belägna vid Dansbanebryggan, södra Gäddvägsbryggan samt vid Braxenbadet. Ta alltid med allt skräp därifrån. Det finns ingen organiserad renhållning vid grillplatserna.

Bad

Föreningen har två anordnade strandbad. Braxvägsbadet som ligger söder om Braxvägen är det större

och mer anordnade badet med badflotte och lekutrustning. Abborrbadet söder om Abborrvägen är mindre men har en kort sandstrand.

Hundar skall hållas kopplade så att de inte stör badande och de får inte bada på badplatserna.

Det går också bra för simkunniga att bada från föreningens båtbryggor som samtliga har räddningsstegar. Tänk på att bryggorna är förtöjda med grova kättingar så dyk inte utan att först ha förvissat dig om var kättingarna går.

För baden gäller samma som för grillplatserna. Ta alltid med allt skräp därifrån. 

Sophämtning, latrintömning och slamtankstömning

Sop- och latrinhämtning hanteras av Enköpings kommun och varje fastighet tecknar ett eget abonnemang.

 

29 juli, 2022