Föreningens vägar

Östra Märsövägen och vägslingorna inom vårt område är s.k. enskild väg men är tillgängliga för allmänheten. Vägarna förvaltas av föreningen och inom styrelsen finns en särskilt utsedd vägansvarig, Se Kontakter.

Underhållet av vägarna sker enligt en långsiktig underhållsplan som ses över varje år.

För vinterväghållning med plogning och sandning har föreningen tillsammans med Märsöns andra samfälligheter ett gemensamt avtal med entreprenör.

Kostnaderna för väghållningen fördelas på de fastigheter som har utfart via Östra Märsö-vägen, dvs fler fastigheter än de som är medlemmar i föreningen. För föreningens medlemmar ingår vägkostnaden i årsavgiften. Vi erhåller såväl statligt som kommunalt bidrag till väghållningen.

Vintertid hålls vägarna plogade och vid behov sandade, dock inte med samma prioritet som huvudvägar och stadsgator.

Högsta tillåtna hastighet enligt lokala trafikförordningen är 30 km/tim.

Det är också viktigt att varje fastighet ser till att det inte finns träd och buskar som inkräktar på vägområdet inklusive mötesplatser. Detta dels för trafiksäkerheten men också för att renhållnings- och snöröjningsfordon skall ha fri passage. Se även skötsel av vägområden.

23 december, 2023