Vatten och avlopp

Föreningen tillhandahåller hushållsvatten under den frostfria perioden (sommarvatten) samt avlopp för hushållsvatten, d.v.s. avlopp från kök och tvätt året runt. Toalettavlopp eller toalettavfall hanteras av varje fastighetsägare enligt de regler som gäller för Enköpings kommun.

Latrin- och slamtankstömning

Latrin- och slamtankstömning hanteras av Enköpings kommun och varje fastighet tecknar ett eget abonnemang. Läs mer på Enköpings kommuns hemsida, latrin och slam.

Gråvattenbrunnar

Vatten från hushåll som ej är latrin eller slam, s.k. BDT-vatten (bad, dusch, tvätt), hanteras på ön av ett antal infiltrationsbrunnar som delas av flera hushåll.

Hushållsvatten

Under den del av året som hushållsvattnet är avstängt finns tappställen där vatten kan hämtas. Tappställena ligger längs Östra Märsövägen.

Hushållsvattnet kommer från föreningens egna brunnar och tillgången på vatten är begränsad. Tänk därför på att:

  • Vattnet får endast användas för hushållsändamål och inte för bevattning, fyllning av swimmingpool, biltvätt etc.
  • Under perioder när det finns mycket folk på ön kan vattnet tidvis sina. Detta inträffar främst vid midsommar så tänk på att spara vattnet då och tappa gärna upp dricksvatten i förväg som reserv.

Förlängt hushållsvatten

Om man har tillgång till s.k. förlängt hushållsvatten är man med i en särskild mindre områdesförening som har ansvar för de extra kopplingar och ledningar som anordnats härför. Varje fastighetsägare ansvarar själv för de kostnader som uppstår i samband med problem med förlängt hushållsvatten.

Glimpostventiler

Glimpostventilerna ska aldrig användas som avstängninsgventil när ni anländer eller lämnar Märsön!

De avstängningsventiler som ligger under mark, sk glimpostventiler (gäller för fastigheter med sk förlängt sommarvatten) är konstruerade på ett sådant sätt att ventilen alltid måste vara helt stängd eller helt öppen. Mellanlägen medför ett stort läckage av vatten. Den här ventilen skall endast användas när arbeten behöver göras på servisledningen eller vid katastrofsituationer, till exempel ledningsbrott på servisen eller andra händelser som kräver omedelbar avstängning ute vid vägen. All annan avstängning skall ske via separat avstängningsventil placerad i anslutning till huset. All planerad användning av glimpostventilen skall anmälas till vattenansvarig i förväg.

All användning av glimpostventilen skall anmälas till vattenansvarig i förväg!

Vi rekommenderar att hushållsvattnet stängs av när du lämnar Märsön om du har kran för det. Notera att glimpostventilerna inte ska användas som avstängningskran! Läckage kan uppstå som skadar ditt hus samt göra att vattensystemet töms och andra blir utan vatten. Ett stort läckage kan också skada föreningens pumpar.

Om du använder glimpostventilen som avstängningskran: sluta med det! Om du har frågor kring detta vänligen kontakta vattenansvarig eller styrelsen.

  • Avstängningsventiler för enbart sommarvatten, som är kranar ovan mark, kan användas som ordinarie avstängningsventil för fastigheten.

Vattenkvalitet

Vattenkvaliteten kontrolleras regelbundet enligt ett provtagningsschema beslutat av Enköpings Miljöförvaltning. Provresultaten rapporteras till Miljöförvaltningen som även gör årliga inspektioner av vattenverket. Kraven på vattenkvalitet för en anläggning som betjänar ett större antal fastigheter, som vår, är betydligt högre än vad som gäller för en brunn för en enskild fastighet. För detaljerad analysrapport om vattenkvaliteten kontakta Enköpings kommun.

Information om problem med vattentillförsel, start och stopp av sommarvatten samt eventuella problem med vattenkvalitet lämnas på Östra Märsöns hemsida samt vid akuta problem även via e-post.

Fastighetsägares ansvar

Fastighetsägaren är gentemot ÖMT ansvarig för vattenavbrott, felsökningskostnader och skador förorsakade av brister i fastighetens ledningssystem eller av felaktig hantering. Fastighetsägaren kommer vid sådan skada att debiteras för föreningens externa faktiska kostnader för felsökning och reparationer, samt med minst 3 000 kr för föreningens interna arbete med felsökning, information och administration.

Flertalet fastighetsägare är också delägare i någon av de sjövattenanläggningar som finns inom området. Dessa sköts av särskilda föreningar under eget ansvar. Genom anslutning till någon av dessa föreningar har man tillgång till vatten för bevattning. Den lokala sjövattenföreningen belutar om hur sjövattnet får användas, exempelvis om det är tillåtet att fylla pool.

Undvik att tvätta bilen på tomten. Tvättvattnet innehåller oljor och tungmetaller som förorenar marken och kan också skada närliggande brunnar.

Egen brunn

Många fastigheter har även brunn på den egna tomten. Anslutning av brunnen måste utföras på ett sådant sätt att brunnsvatten aldrig kan komma ut i föreningens vattensystem.

Läs mer om egen brunn på Enköping kommuns hemsida.

31 oktober, 2023