Allmänt om rättigheter och skyldigheter som fastighetsägare

Som tomtägare äger man endast sin tomt. All annan mark ägs och förvaltas  av Östra Märsöns tomtägareförening. Det innebär att man som tomtägare inte kan företa sig något på föreningens mark utöver vad som följer av allemansrätten, tomtägareföreningens regler och anvisningar eller som föreningen ger tillstånd till.

Man kan alltså inte utan föreningens tillstånd fälla träd på föreningens mark för att exempelvis förbättra sin utsikt eller för att skaffa ved till den öppna spisen. Inte heller kan man utan föreningens medgivande uppföra egna anläggningar på föreningens mark.

Hur föreningens mark och anläggningar skall förvaltas och skötas kan man påverka genom aktivt deltagande i föreningsverksamheten – till exempel genom avlämnande av motioner eller genom att medverka som ledamot i föreningens styrelse eller i någon av dess kommittéer.

Sophämtning

Hämtning av sopor ansvarar Enköpings kommun för, och det är fastighetsägarens ansvar att teckna abonnemang.

Läs mer på Enköpings kommuns hemsida om sophämtning.

Arbetsdagar

Kontaktpersonerna kallar till s.k. städdagar några gånger per år. Då utför vi tillsammans olika arbetsuppgifter i syfte att vårda och underhålla föreningens mark och anläggningar.

Se även dokument för anvisningar för transportvägar för avfall.

Föreningen lämnar ett “trivselbidrag” till dessa aktiviteter.

Utomhuseldning

Utomhuseldning av trädgårdsavfall får, enligt Enköping kommuns bestämmelser, endast ske under två perioder på året: 15 – 30 april och 15 – 31 oktober.

Tillstånd att elda under eldningsperioderna gäller bara under förutsättning att kommunens föreskrifter följs samt att det inte är utfärdat eldningsförbud på grund av torka.

17 december, 2023