Föreningens mark

Enskilda fastigheter har ingen annan rätt till föreningens gemensamma mark än vad allemansrätten och föreningens bestämmelser säger.

Marken är inte avsedd som uppläggningsplats för allehanda material eller för material som fastighetsägaren vill göra sig av med.

Träd på föreningens mark med stubbdiameter större än 10 cm får inte tas bort med mindre än att styrelsen kontaktats och godkänt åtgärden. Däremot är det angeläget att rensa upp den gemensamma marken från sly och buskage så att vi kan behålla en ljus och öppen skog med en blandning av gamla och unga träd. Sådan slyröjning bör regelmässigt ske på särskilda arbetsdagar som anordnas av respektive kontaktperson.

Fastighetsägaren skall hålla uppsikt över träd på allmänningen invid den egna tomten. Träd som bedöms vara i dåligt skick och kan riskera att falla över hus eller bodar skall anmälas till styrelsen som bedömer om trädet skall fällas.

En skötselplan för föreningens grönområden har antagits av Föreningsstämman. Se Skötselplan Grönområden.

31 oktober, 2023