Vattenproblemen kvarstår. Sannolikt är det en felaktigt hanterad sk glimpostventil för “förlängt sommarvatten” som är problemet. Det blöta  vädret med vatten överallt i dikena gör det inte lättare att hitta.  På måndag kommer vi förhoppningsvis att kunna  sätta in ett läcksökningsinstrument för att försöka  lyssna  efter läckan.

Tills vidare gäller att vattnet kommer att stängas av 22:00 för att öppnas på nytt 07:30. Det kan även bli nödvändigt med ytterligare avstängningar dagtid.

Vi upprepar att de som var ute på ön helgen den 7-8/12 måste se till att deras glimpostventiler kontrolleras att de är korrekt stängda (eller helt öppna). Ta hjälp av en granne om du inte kan kommut själv eller kontakta ÖMT på omtomtagare@outlook.com