Regler och anvisningar för båtplatser

Publicerat 2015-03-23
Reviderad 2021-04-13
Reviderad 2023-10-09 underrubriker, länkar, bilder

Styrelsen har på styrelsemötet 2015-03-22 beslutat att de regler som anges nedan ska gälla för föreningens bryggor.

Allmänt

Dessa regler och anvisningar är avsedda att reglera hur båtplatser inom ÖMT skall fördelas och utnyttjas.

Fastighetsägare som innehar båt har rätt till en båtplats per fastighet.

ÖMTs båtplatser är avsedda för mindre fritidsbåtar.

Båtplatserna tillhör ÖMT och en fastighet har ingen äganderätt till en båtplats. Detta innebär att båtplatsen inte kan överlåtas vid fastighetsförsäljning och den kan heller inte hyras ut eller, annat än tillfälligtvis, lånas ut.

Bryggor och skötsel av dessa är en stor kostnadspost i ÖMT´s budget och det är därför angeläget att vi utnyttjar bryggorna så effektivt som möjligt. Det innebär att vi skall undvika att ha båtplatser som står tomma över längre tidsperioder.

Bryggor

ÖMT har följande bryggor (våren 2015):

  • Gäddvägen Södra                                     Ca 52 platser
  • Gäddvägen Norra (Dansbanan)               Ca 88 platser
  • Lake/Gösbryggan                                      Ca 48 platser
  • Braxvägsbryggan                                      Ca 18 platser
  • Idvägsbryggan                                          Ca 14 platser

Gäddväggen Södra ligger i Grannäsfjärden söder om ön medan övriga bryggor ligger på norra sidan.

Bryggkommitté

På årsmötet utses medlemmarna i en Bryggkommitté vilken är den primära kontaktpunkten för medlemmarna i båtplatsfrågor.

Bryggkommittén har till uppgift att fördela båtplatser till fastigheter som önskar plats, föra register över innehavare av båtplatser, handlägga önskemål om byte av båtplats samt att ha tillsyn av bryggor och båtplatser och tillse att bryggor är säkra och väl underhållna samt att ÖMT regler för båtplatser följs.

Kontaktuppgifter för bryggkommitténs medlemmar finns anslaget vid varje brygga samt på ÖMT´s webbplats.

Ansökan om båtplats

Medlem som önskar få båtplats tilldelad skall anmäla detta till Bryggkommittén.

Anmälan kan göras via E-post eller per post till någon av bryggkommitténs medlemmar (se kontakter på ÖMT’s webb-plats).  Uppgifter som erfordras är båtens mått samt önskad brygga.

Båtplats tilldelas omgående om det finns tillgänglig plats men det kan inte garanteras att önskemål om brygga kan tillgodoses. Det kan också inträffa att fastigheten tilldelas en tillfällig plats i avvaktan på att en permanent båtplats blir ledig.

Finns ingen båtplats direkt tillgänglig så kommer en tillfällig eller permanent båtplats att erhållas nästkommande år under förutsättning att ansökan kommit till Bryggkommittén senast under oktober året före. Krävs anordnande av ny eller utökad brygga kan leveranstider göra att plats kan erhållas först senare under året.

Kan inte plats på önskad brygga erbjudas så ställs fastigheten i kö för byte av båtplats.

Fastighetsägaren kommer skriftligen att meddelas via E-post eller brev vilken båtplats som tilldelats. Genom att ta platsen i anspråk förbinder sig fastighetsägaren att följa ÖMTs regler och anvisningar för båtplatser.

Byte av båtplats

Fastighetsägare som önskar byta brygga, få en större båtplats eller vill flytta sin båt av annan anledning anmäler önskemålet till bryggkommittén.  Finns ledig plats sker bytet omgående, i annat fall ställs fastigheten i byteskön.

För att vi skall få ett effektivt utnyttjande av båtplatser så kan det bli aktuellt att flytta båtar, exempelvis om en mindre båt ligger på en bredare båtplats.  Flyttning inom samma brygga beslutas av Bryggkommittén efter samråd, flyttning till annan brygga kräver innehavarens godkännande.

Vilande och oanvända platser

Fastighetsägare som av någon anledning inte kommer att utnyttja sin båtplats under en säsong skall anmäla detta till Bryggkommittén.  Platsen får behållas vilande i upp till tre säsonger. Anmälan skall göras senast i maj men en tidigare anmälan gör det lättare för bryggkommittén att beräkna platsbehovet och om möjligt undvika investeringar i nya båtplatser.

En vilande plats kan komma att användas som tillfällig plats för annan medlem eller som gästplats.

En båtplats som inte används under en säsong och inte anmälts som vilande återgår till ÖMT och kan därefter tilldelas annan medlem.  Beslut om återtagande av plats fattas av styrelsen.

Storlek på båt

Båtplatserna har normalt bredden 1,80 m. Modifiering kan dock göras för större båtar.
Båtar som kräver större bredd än 2,50 m kan inte beredas plats annat än i undantagsfall.

Märkning av båtplatser

Båtplatserna är märkta med ett nummer och en förteckning över innehavare till respektive plats förs av Bryggkommittén och kommer också att anslås vid varje brygga.

Revidering 2023-10-09: Från och med säsongen 2024 hanteras förteckning av platser digitalt via hemsidan. En länk/QR-kod till förteckningen anslås vid varje brygga.

Fastgöringsringar och nummerskyltar får inte flyttas.

Y-bom

Det är inte tillåtet att montera Y-bommar eller liknande utan tillstånd från Bryggkommittén.
På Idvägsbryggan har alla  platser Y-bommar på grund av djupet på platsen.
I det fall man har en Y-bom skall bommen vara sjösatt senast den 15 maj och upptagen senast 15 november.

Förtöjning och förankring

Båtplatsinnehavaren ansvarar för inköp, iläggning och underhåll av boj med förankringsanordningar samt att bojen avlägsnas eller överlåts till nästa innehavare om båtplatsen sägs upp. Om båtplatsen anmäls som vilande skall båtplatsinnehavaren avlägsna sin boj.

Förtöjning skall ske på ett sådant sätt att bryggor eller omgivande båtar inte skadas.  Fjädrar eller annan ryckdämpare samt fendrar skall alltid användas.

Båtplatsinnehavaren skall ha regelbunden tillsyn av sin båt och båtplats samt är ansvarig för skador på bryggor och omgivande båtar som orsakats av bristfällig förtöjning eller annan försumlighet.

ÖMT rekommenderar att samtliga båtar är ansvarsförsäkrade.

Gästplatser

ÖMT har inga särskilt anordnade gästplatser.  Det är dock tillåtet att tillfälligt förtöja vid bryggnock.  Bryggkommittén kan också tillfrågas om det finns någon ledig plats som kan användas under kortare tid.

Uppläggning av båtar

ÖMT har begränsat utrymme för vinterförvaring av båtar på allmän mark. Vinterförvaring skall därför helst ske på fastighetsägarens egen tomt.  Mindre båtar kan dock vinterförvaras i anslutning till bryggor. Båtar på allmän mark skall läggas så att de inte blir hindrande för användning av bryggor, för sjösättning/upptagning eller för gångtrafik.

Båtar som är upplagda på allmän mark skall vara märkta med fastighetsadress och vara sjösatta senast 15 juni.

Om båten på allmän mark av någon anledning inte kommer att sjösättas under året skall detta anmälas till ÖMT för tillstånd.  Har vilande båtplats anmälts till ÖMT medför det automatiskt rätt att ha båten upplagd på allmän mark motsvarande tid.

Båtkärror kan under sommarsäsongen förvaras på av bryggansvariga anvisad plats vid dansbanebryggan.

_________________________________________________________________________

Märsön i mars 2015.

Styrelsen

31 oktober, 2023