Vi hade vid det ordinarie provtillfället i slutet av augusti en förhöjd radonhalt i hushållsvattnet.

De extra vattenprover som vi nu låtit göra efter det att radonavskiljaren i pumphuset gåtts igenom av installatören visar på en radonhalt av 36 Bq/l. Detta är långt under gränsen för tjänligt med anmärkning, 100 Bq/l och gränsen för otjänligt 1000 Bq/l.

Proverna i övrigt visar på en natriumhalt (salthalt) exakt på värdet för tjänligt med anmärkning, 100mg/l. Det finns ingen gräns för otjänligt för natrium men halter över 300mg/l kan ge smakpåverkan.

Alla övriga mikrobiologiska och kemiska mätvärden var väl inom gränserna för tjänligt.