Det senaste vattenprovet visade att samtliga prover, utom ett, var tjänligt utan anmärkning. Ett prov hade en något förhöjd halt av odlingsbara mikro-orgaismer och därmed tjänligt med anmärkning. Ett  andra prov i vattenledningsnätet visade inte på någon sådan förhöjd halt.  Den förhöjda hakten kan bero på tillfälligheter eller förorening vid provtagningen.