Stadgar

 

Stadgar för Östra Märsöns Tomtägareförening

Stadgar för Östra Märsöns Tomtägareförening, antagna 1974-05-25 med ändringar slutgiltigt beslutade 2020-08-09

Föreningens firma är Östra Märsöns Tomtägareförening, organisationsnummer 817001-0741

Föreningen är en ideell förening.

§ 1

Föreningen består av samtliga fastighetsägare inom området Östra Märsön omfattande vägarna Abborrvägen, Gäddvägen, Gösvägen, Lakevägen, Braxvägen och Idvägen.

Fastighetsägare inom detta område är skyldiga att ingå som medlemmar i föreningen.

Med fastighet avses varje enhet med särskilt, inregistrerad fastighetsbeteckning.

Endast medlem i föreningen eller hos medlem stadigvarande boende, myndig person eller den som enligt §9 i dessa stadgar företräder medlem äger deltaga i handläggning och beslut i fråga om föreningens angelägenheter.

Medlem som överlåter sin fastighet upphör därigenom att vara medlem i föreningen, men har att svara för det löpande räkenskapsårets medlemsavgift för fastigheten. Det åligger medlem att vid överlåtelse av fastighet förplikta den nya ägaren att ingå som medlem i föreningen samt att anmäla ägarbyte till föreningens styrelse

§ 2

Föreningen har till ändamål att tillgodose medlemmarnas intressen i fråga om områdets användande och utveckling. Föreningen har därvid att särskilt

 1. svara för underhåll och förnyelse av de anläggningar som tillhör föreningen,
 2. verka för att av föreningen utfärdade föreskrifter och myndighetsbestämmelser efterföljs vad gäller gemensam mark och gemensamma anläggningar
 3. Verka för skötsel och skydd av områdets natur- och djurliv.
 4. tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen i kontakter med myndigheter och andra externa parter

§ 3

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse som har sitt säte i Enköpings kommun. Styrelsen består av minst fem och högst sju ledamöter. Ordföranden väljs för en tid av ett år. De övriga ledamöterna väljs för en tid av högst två år.

I föreningens styrelse får från varje fastighet högst en person ingå eller vara revisor eller revisorssuppleant.

Styrelsens ordförande väljs av föreningen. Inom sig utser styrelsen vice ordförande samt fördelar erforderliga arbetsuppgifter. Om vald ordförande inte kan fullgöra sitt uppdrag träder vice ordförande in som ordförande fram till nästa ordinarie föreningsstämma.

Medlem får inte utan särskilt skäl vägra att mottaga uppdrag i föreningens styrelse eller särskilt bildade kommittéer, utskott eller arbetsgrupper.

Enligt § 10 punkt 19 vald funktionär kan, om denne på grund av avflyttning eller annat skäl önskar frånträda sitt uppdrag, ersättas efter beslut av styrelsen.

§ 4

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. För att styrelsen skall vara beslutsför måste minst halva antalet ledamöter vara närvarande. Såsom styrelsens beslut gäller den mening som biträds av flertalet vid sammanträdet närvarande ledamöter. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av ordföranden vid sammanträdet. För giltigt beslut erfordras enhällighet när för beslutsförhet minsta antalet ledamöter är närvarande.

§ 5

Det åligger styrelsen att bevaka att föreningens intressen i möjligaste mån tillgodoses i enlighet med de riktlinjer som finns angivna i § 2.  Styrelsen har därvid befogenhet att på egen hand besluta om och vidta de åtgärder som behövs. Uppkommer fråga av större räckvidd äger styrelsen förelägga medlemmarna denna vid ordinarie eller extra föreningsstämma. Så måste ske om minst hälften av styrelseledamöterna kräver detta.

Styrelsen eller firmatecknare får inte utan föreningsstämmans bemyndigande avhända föreningen dess fasta egendom eller egendom av väsentligt värde.

Information och meddelanden från styrelsen kan delges medlemmarna genom anslag på föreningens anslagstavla, genom utdelning i brevlådorna på Märsön eller med elektroniska hjälpmedel som E-post eller föreningens webb-plats.

§ 6

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av två styrelseledamöter i förening. Föreningens penningmedel skall i största möjliga utsträckning insättas på bankräkning med insättningsgaranti. Annan placering kan beslutas av föreningsstämman.

§ 7

Varje medlem har att årligen erlägga en avgift, vars storlek bestäms av föreningsstämman. Av de inbetalda avgifterna avsätts varje år 10 % till en reservfond, om föreningsstämman  ej beslutar annorlunda. Reservfonden får tas i anspråk för större planerade åtgärder som inte inryms inom föreningens årliga intäkter från medlemsavgifter samt för oförutsedda händelser. Ianspråktagande av reservfonden beslutas av styrelsen.

Skulle föreningens medel ej förslå att betala föreningens utgifter är medlemmarna, efter beslut av föreningsstämma, skyldiga att erlägga den extra avgift som fordras med hänsyn till föreningens ekonomi.

§ 8

Föreningens räkenskapsår är 1 april – 31 mars. Räkenskaperna liksom styrelsens förvaltning granskas av en revisor vilken jämte en revisorssuppleant valts för tiden till och med nästa ordinarie föreningsstämma. Som revisor kan även utses ett registrerat revisionsföretag, För sådan revisor utses ingen suppleant.

 Räkenskaperna överlämnas till revisorerna för granskning senast sex veckor före ordinarie föreningsstämma.  Revisorerna skall avge revisionsberättelse till styrelsen inom tre veckor från det räkenskaperna överlämnats.

§ 9

Vid omröstning på föreningsmöte får för varje fastighet avges endast en röst oavsett antalet lagfarna ägare till fastigheten. Genom fullmakt må rösträtt ej utövas för mer än en medlem.

Rösträtt får inte utövas för fastighet för vilken till föreningen förfallen avgift ej erlagts.

§ 10

Ordinarie föreningsstämma hålls senast den 15 juli. Extra föreningsstämma hålls då styrelsen eller revisorer finner skäl till detta eller då minst en femtedel av föreningens medlemmar skriftligen begär detta.

På ordinarie föreningsstämma skall förekomma:

 1. Öppnande
 2. Godkännande av dagordning
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare, att jämte stämmoordföranden justera stämmans protokoll
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorns berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Beslut om arvoden till styrelse, revisorer och funktionärer
 14. Förslag till utgifts- och inkomststat för det nya verksamhetsåret.
 15. Beslut om årsavgift och eventuell extra avgift
 16. Val av styrelseordförande
 17. Val av styrelseledamöter
 18. Val av revisor och revisorssuppleant
 19. Val av övriga funktionärer
 20. Val av valberedning
 21. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende.
 22. Avslutande

På ordinarie föreningsstämma eller extra föreningsstämma får endast de frågor behandlas som finns angivna i kallelsen.

Föreningen är ej beslutsför såvida inte minst 30 fastigheter är företrädda vid mötet. Som föreningens beslut gäller den mening varom de flesta förenar sig eller, vid lika röstetal, den mening som stämmans ordförande biträder. Uppstår lika röstetal vid personval skall dock lotten avgöra.

Medlem som önskar få ett ärende behandlat vid ordinarie föreningsstämma skall skriftligen framställa sin begäran till styrelsen senast den 30 april.

Vid alla sammanträden förs protokoll. Justering av protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma eller extra föreningsstämma skall ske inom en månad efter mötet.

Kallelse till föreningsstämma skall inlämnas för postbefordran till av föreningsmedlem anmäld postadress senast två veckor före ordinarie och extra föreningsstämma, dock tidigast sex veckor före stämman.  I kallelsen skall anges de ärenden som kommer att behandlas vid stämman. Om föreningsstämma skall fatta beslut om stadgeändring skall ändringen framgå av kallelsen eller stadgeförslaget.

Styrelsens redovisningshandlingar, revisionsberättelse, styrelsens förklaring över av revisorn gjorda anmärkningar samt av medlem eller styrelsen anmälda ärenden skall distribueras till medlemmarna minst två veckor före föreningsstämman.  Handlingarna kan enligt beslut av styrelsen sändas med post, E-post eller utdelas i brevlådorna på Märsön.

§ 11

Åtgärder mot medlem, som ej fullgör vad honom åligger enligt dessa stadgar, andra föreningens eller styrelsens i behörig ordning fattade beslut eller andra för området eller dess innevånare gällande bestämmelser, beslutas av styrelsen inom ramen för dennas befogenhet. Sådana åtgärder redovisas i styrelseberättelsen.

§ 12

Beslut om ändring av dessa stadgar är ej giltigt med mindre det fattas på två på varandra följande möten, varav det ena skall vara ordinarie föreningsstämma samt beslutet vid det senare av dessa stämmor biträtts av minst tre fjärdedelar av föreningens närvarande, röstberättigade medlemmar. Kallelse till det senare av dessa stämmor får inte skickas ut förrän det första av dem hållits och justerat protokoll föreligger.

§ 13

Beslut om föreningens upplösning fattas på samma sätt som beslut om ändring av stadgarna enligt § 12. Dock får tiden mellan de två möten då frågan behandlas, inte understiga tre månader. Avvecklingen av föreningens tillgångar bestäms genom likalydande beslut vid de två mötena.

§14

För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller lagen om ekonomiska föreningar samt övrig lagstiftning.

31 oktober, 2023