Eldning är nu tillåten mellan den 9 oktober  och 1 november under förutsättning att kommunens eldningsregler följs:

Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall får eldas om det:

  • Kan ske utan väsentlig olägenhet
  • Som eldas inte kan utnyttjas för kompostering
  • Inte strider mot gällande brand och renhållningsföreskrifter för detaljplanelagt område eller område med områdesbestämmelser

Om räddningstjänsten utfärdar ett generellt eldningsförbud under perioden som avses i första stycket får räddningstjänsten medge eldning under annan period av motsvarande längd.”